Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Triple M audio shop voor consumentenkoop in Nederland (v.1)

1. Toepasselijkheid:

Begripsbepalingen:

- verkoper: Triple M audio shop en haar gevolmachtigde(n), handelend in de uitoefening van het bedrijf van Triple M audio shop;

- consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, aan wie verkoper een aanbieding doet tot levering van één of meerdere roerende zaken of verrichting van dienst(en);

- overeenkomst: een in Nederland tussen verkoper en consument mondeling of schriftelijk gesloten koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht tot verrichting van een dienst, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen;

- garantie: elke door verkoper tegenover consument zonder bijkomende kosten aangegane verbintenis om de gekochte roerende zaken te vervangen of te herstellen, of om zich er op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de roerende zaken niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen verkoper en consument binnen Nederland, tenzij bij schriftelijke overeenkomst met consument expliciet andere  afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

c. Met het accepteren van een aanbieding van verkoper dan wel het aangaan van een overeenkomst met verkoper, gaat verkoper er redelijkerwijs van uit dat consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft aanvaard. Verkoper streeft ernaar consument naar de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden te verwijzen, dan wel  deze aan consument ter hand te stellen.

d. Op alle overeenkomsten tussen verkoper en consument is het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover één van onderstaande voorwaarden in strijd is met een binnen het Nederlands recht geldende wettelijke bepaling, blijven de overige onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen:

a. Alle door verkoper gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven met betrekking tot een te leveren roerende zaak of een te verrichten dienst, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

b. De door verkoper schriftelijk of in digitale vorm verstrekte informatie over productspecificaties, afbeeldingen, prijslijsten, brochures, drukwerk enzovoort kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn of onjuistheden bevatten en gelden derhalve niet als aanbieding of offerte. Elke aanbieding van verkoper is niet langer geldend dan de geldigheidsduur van de op het moment van aanbieding van toepassing zijnde prijslijst. 

c.  Tenzij anders is aangegeven zijn alle prijzen die in de aanbiedingen van verkoper worden vermeld in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief de kosten voor verzending, levering en installatie aan huis. Op gebruikte roerende zaken is geen BTW van toepassing (marge regeling), tenzij verkoper anders vermeldt. Alle aanbiedingen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande (dealer)prijzen, materiaalkosten, valutakoersen, lonen en belastingen. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is verkoper gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomsten:

a. Overeenkomsten tussen verkoper en consument tot levering van een of meerdere roerende zaken en/of diensten komen tot stand na mondelinge of schriftelijke aanvaarding door consument van de door verkoper gedane aanbieding of offerte. Verkoper streeft ernaar iedere met consument tot stand gekomen overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen.

b. Verkoper behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van één of meerdere aanbiedingen door consument zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf of zekerheidstelling te verlangen, dan wel bepaalde bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. 

4. Leveringsvoorwaarden:

a. Termijnen en data van levering worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de feiten en omstandigheden die bij het aangaan van de tussen verkoper en consument gesloten overeenkomst voor verkoper bekend waren. Overschrijding van de door verkoper opgegeven leveringstermijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft consument nimmer recht op:

- schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst;

- ontbinding van de overeenkomst, onverminderd de rechten die consument op grond van Titel 5.5 Boek 6 Burgerlijk Wetboek toekomen.

b. Met betrekking tot specifieke roerende zaken die niet standaard bij verkoper op voorraad zijn en welke dus exclusief voor verkoper worden ingekocht en besteld, dan wel roerende zaken die specifiek in opdracht van consument op maat worden gefabriceerd of gemodificeerd, is consument verplicht deze af te nemen, bij gebreke waarvan consument jegens verkoper zich verplicht tot een schadeloosstelling ter grootte van minimaal 50% van de overeengekomen netto verkoopprijs van deze niet afgenomen roerende zaken.

c. Verkoper behoudt onverkort het volledig eigendom van de aan consument geleverde roerende zaken, tot het moment waarop de gehele door consument verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dit moment is consument evenmin gerechtigd de ontvangen roerende zaken te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te bezwaren met een zakelijk recht of op andere wijze te exploiteren dan wel uit haar macht te brengen. Consument is gehouden verkoper onmiddellijk te informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de roerende zaken zolang deze eigendom van verkoper zijn.

d. Bij niet tijdige nakoming van de voor consument uit hoofde van de met verkoper gesloten overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen, houdt verkoper zich onverkort het recht voor:

- haar verplichtingen uit alle (andere) met consument gesloten overeenkomsten onverkort op te schorten (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in Titel 1, afdeling 7 en Titel 5, afdeling 5, Boek 6 Burgerlijk Wetboek);

- haar verplichting tot teruggave van door consument aan verkoper afgegeven roerende zaken op te schorten (retentierecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 10, Afdeling 4, Boek 3 Burgerlijk Wetboek);

- de met consument gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 5, afdeling 5 Boek 6 Burgerlijk Wetboek);

- de aan consument uit koop geleverde roerende zaken terug te vorderen (recht van reclame, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 1, afdeling 8 Boek 7 Burgerlijk Wetboek).

e. Indien en voor zover verkoper van een haar toekomend opschortingsrecht, recht tot ontbinding van de overeenkomst of terugvordering van de roerende zaken gebruik maakt, deelt zij aan consument zo spoedig mogelijk mede op welke gronden de opschorting, ontbinding en/of terugvordering plaats vindt, al dan niet onder vermelding van de voorwaarden waaronder consument alsnog aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen.

5. Betalingsvoorwaarden:

a. Betaling voor geleverde roerende zaken of verrichte diensten (waaronder reparaties, modificaties en werkzaamheden op locatie) aan consument geschiedt in beginsel gelijktijdig bij levering casu quo direct na beëindiging van de verrichte dienst, dan wel uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum.

b. In afwijking van sub a kan verkoper bij schriftelijke overeenkomst andere betalingsvoorwaarden met consument vaststellen.

c. Indien de aan verkoper verschuldigde bedragen niet dan wel niet volledig binnen de door verkoper gestelde betalingstermijn zijn voldaan, zal consument - zonder dat enige ingebrekestelling nodig is - van rechtswege in verzuim zijn. Consument is vanaf dan over het nog openstaande bedrag wettelijke rente aan verkoper verschuldigd. Indien bij overeenkomst geen betalingstermijn is vastgesteld, heeft verkoper het recht binnen redelijke termijn (te weten 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst) consument alsnog een termijn tot nakoming van de betaling op te leggen en gelijktijdig consument wettelijk in gebreke te stellen, een en ander onverminderd de wettelijke bepalingen van afdeling 9 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

d. Indien consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incassering aan derden uit handen worden gegeven, in welk geval consument alsdan ook gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de reeds verschuldigde (buiten)gerechtelijke en wettelijke incassokosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande vordering.

6. Conformiteit en garantie:

a. Verkoper staat er voor in dat de geleverde goederen en diensten beantwoorden aan de overeenkomst met consument en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b. Alle ongebruikte en in nieuwstaat verkerende roerende zaken die verkoper aanbiedt worden geleverd met de standaard door de leverancier en/of producent van deze roerende zaken verstrekte (fabrieks)garantie(s).

c. Gebruikte roerende zaken (tweede hands) worden conform de door verkoper vastgestelde garantievoorwaarden op gebruikte producten geleverd met een garantie voor een periode van zes maanden, tenzij met consument schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Op door verkoper verrichte diensten van reparaties en modificaties aan roerende zaken is een garantie van voor een periode van zes maanden van toepassing, tenzij met consument schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Inruil goederen:

a. Consument verklaart door ondertekening dat hij ter zake van de ingeruilde goederen aan hem in het geheel geen omzetbelasting in aftrek heeft gebracht.

8. Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet in nadeel van consument zijn, moeten schriftelijk worden vastgelegd en dienen genoegzaam aan consument kenbaar te worden gemaakt.